Kaip tapti organizacijos nariu

Organizacijos nariais gali būti 16 metų sulaukę fiziniai asmenys ir (ar) juridiniai asmenys. Asmuo gali būti kelių asociacijų nariu, jeigu jo veikla kitose asociacijose negali sukelti interesų konflikto arba turėti neigiamos įtakos Organizacijos veiklai ar prestižui.

Organizacijos narys turi teisę:

 • dalyvauti, teikti pasiūlymus, pasisakyti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime;
 • teikti pasiūlymus valdybai dėl Organizacijos veiklos tobulinimo, pristatyti juos valdybos posėdyje;
 • būti išrinktu Organizacijos valdybos nariu;
 • naudotis Organizacijos teikiamomis paslaugomis, inventoriumi, baze ir kt., dalyvauti Organizacijos organizuojamuose renginiuose, naudotis Organizacijos nariams teikiamomis nuolaidomis ir kt.;
 • susipažinti su Organizacijos narių sąrašu, Organizacijos dokumentais ir turima informacija apie Organizacijos veiklą;
 • bet kada išstoti iš Organizacijos;
 • turėti kitas Organizacijos įstatuose ir (ar) teisės aktuose nustatytas teises.

Organizacijos narys privalo:

 • laikytis Organizacijos įstatų;
 • laikytis Organizacijos veiklos principų – pagarbos žmogaus teisėms, bendradarbiavimo, interesų konfliktų vadybos, atsakingumo, teisėtumo, aktyvios ir skaidrios veiklos;
 • aktyviai dalyvauti Organizacijos veikloje;
 • visokeriopai remti Organizacijos veiklą ir ją viešinti;
 • vykdyti visuotinio narių susirinkimo, Organizacijos valdybos sprendimus ir pavedimus;
 • laiku mokėti nario mokestį. Stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka, patvirtinta visuotinio narių susirinkimo sprendimu atskiru dokumentu;
 • tausoti Organizacijos turtą;
 • teikti Organizacijai valdybos nustatytos apimties informaciją apie savo veiklą, kuri gali turėti įtakos Organizacijos veiklai;
 • per 10 dienų nuo paaiškėjimo pranešti Organizacijos valdybai apie pasikeitusius savo kontaktinius duomenis, kitus Organizacijos veiklai turinčius reikšmės duomenis (galimą interesų konfliktą ir kt.).
 • vykdyti kitas Organizacijos įstatuose ir (ar) teisės aktuose nustatytas pareigas.

Comments are closed